ОБЩИ УСЛОВИЯ

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между Scandia, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн www.heyscandia.com (наричани по-долу Потребители), от друга.

Scandia със седалище и адрес на управление ул. Виктор Григорович 33, 1606 София, България е регистрирана в търговския регистър на България под номер ДДС: BG206314060

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия, преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани от сайта www.heyscandia.com.

Настоящият документ съдържа информация за дейността на „Scandia” и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от Scandia, като уреждат отношенията между нас и всеки един от регистрираните ни потребители.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за завършването на вашата поръчка като Потребителя лично трябва да постави отметка на изкачащия прозорец преди финализирането ѝ и за сключването на договора между него и Scandia.

Чл. 1 Услугите, предоставяни от Scandia на Потребителя, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.

Чл. 2 Scandia e електронен магазин, достъпен на сайта www.heyscandia.com, чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ”Scandia ” стоки.

Чл. 3 (1) Scandia идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на www.heyscandia.com и на IP адреса на Потребителя.
(2)Scandia има право да събира и използва информация относно Потребителите след извършената от тях регистрация. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, адрес, телефон, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите, предоставяни от Scandia.

Чл. 4 (1) Scandia полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на регистрацията - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
(2). В регистрационната форма, попълвана от Потребителя при регистрацията, Scandia обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

Чл. 5 (1) За сключване на договор с Scandia Потребителят е длъжен предварително да се регистрира, като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на Scandia, да изрази съгласие с настоящите Общи условия и да декларира, че е правоспособен.
(2) При попълване на заявлението за регистрация Потребителят е длъжeн да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на Scandia данни, както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно.

Чл. 6 (1) Потребителят има право на достъп в режим on-line до услугите, предоставяни чрез сайта на Scandia, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от Scandia. За да може да ползва услугите, Потребителят следва да въведе потребителското си име и парола.
(2) Потребителят има право на достъп и на корекция в режим on-line на личните си данни, предоставени при регистрацията.

Чл. 7 (1) Потребителите използват интерфейса на уебсайта на Scandia, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Scandia стоки в електронния магазин.
(2) Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Потребителя чрез уебсайта на Scandia.

Чл. 8 (1) За да заяви поръчка, Потребителят е необходимо да създаде профил или да се регистрира съобразно реда и условията, описани в настоящите общи условия, както и да влезе в системата посредством идентифициране с потребителско име и парола.
(2) След избиране на една или повече стоки, предлагани на уебсайта на „Scandia”, Потребителят трябва да добави същите в списъка си със стоки за покупка („кошница”, „количка”).
(3) Необходимо е Потребителят да предостави данни за извършване на доставката и да избере способ и момент на плащане на цената, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на електронния магазин.
(4) При извършване на поръчка Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.

Чл. 9 (1) Цените на продуктите, предлагани в онлайн магазина, са тези, посочени на уебсайта на „Scandia” към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.
(2) Цените на продуктите са посочени във валутата -ЛЕВА, и включват ДДС. Продуктите се фактурират изключително и само във валутата, посочена на уебсайта на Scandia.
(3) Фактури се издават на името на лицето, което е направило поръчката или на друго лице или фирма, когато има посочени такива.

Чл. 10 Scandia си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите в онлайн магазина продукти, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.

Чл. 11 (1) Scandia може да предоставя отстъпки за продуктите, предлагани в онлайн магазина, съгласно българското законодателство и правила, определени от Scandia. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално).
(2) Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока.

Чл. 12 Когато Потребителят връща продукт с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху продукта, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.

Чл. 13 (1) Потребителят може да заплати цената на поръчаните стоки, като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности. На www.heyscandia.com е възможно плащане с наложен платеж и по банков път .
(2) Ако Потребителят избере опцията за доставка с куриер и плащане с наложен платеж, той трябва да заплати цената на поръчаните артикули заедно с цената за доставка на куриера при получаването на стоката.

Чл. 14 Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.

Чл. 15 „Scandia” не носи отговорност, ако даден метод на плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на „Scandia”.

Чл. 16 (1) Доставката на поръчаните стоки се осъществява чрез куриер до посочен от Потребителя адрес за доставка. Доставката е за сметка на Потребителя, освен ако противното не е изрично указано на www.heyscandia.com.
(2) Преди изпращане на поръчаната стока Scandia има право да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.
(3) Scandia не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.

Чл. 17 Доставката се извършва от служител на куриерска компания СП ИМС БУЛПОСТ, с която Scandia е сключила договор. При извънредни обстоятелства Scandia си запазва правото да удължава срока за доставка, като своевременно информира за това Потребителя.

Чл. 18 (1) Поръчаните стоки се доставят срещу подпис, като по-големите пратки (по преценка на куриера) се доставят до входа на сградата.

Чл. 19 (1) При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресата, пратките се връчват както следва:
а) за служебен адрес – на лице с месторабота на адреса, като се отбелязва името на лицето, получило пратката;
б) за домашен адрес – на член на домакинството, като се отбелязва името на лицето, получило пратката.
(2) При невъзможност за връчване на пратката, настъпила не по вина на Scandia или куриера, лицето, извършващо доставката, се обажда на посочения от Потребителя телефон за контакт, за да бъде уточнено от кой офис на куриера Потребителят може да получи доставката.

Чл. 20 Scandia си запазва правото да променя наличните методи на доставка и плащане и/или условията по тях по всяко време чрез публикуване на наличните методи на доставка и плащане на уебсайта без друго известие.

Чл. 21 (1) Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице. Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка, като ги предаде на Scandia или на упълномощено от последното лице.
(2) За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми Scandia за решението си да се откаже от договора като се свърже с нашия отдел "Обслужване на клиенти" в рамките на 48 часа от получаване на поръчката си, за да можем да обсъдим връщането. Можете да използвате нашата форма за контакти или нашия имейл: ask@heyscandia.com като посочите номера на вашата поръчка, както и естеството на проблема. Пакети, изпратени обратно без предварителна уговорка, няма да бъдат приемани. Потребителят трябва да индивидуализира стоките, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката.

Чл. 22 (1) В случай че при получаване на върнатите стоки бъде установено, че същите са с разпечатана фабрична опаковка или не са в състоянието, в което сте ги получили, неизползвани и неповредени Scandia има право да намали размера на върнатата сума спрямо нанесените щети на върнатия продукт.

Чл. 23 Scandia възстановява на Потребителя заплатената от него цена за върнатите стоки по посочена от Потребителя банкова сметка или по друг подходящ начин при изразено желание за това от Потребителя при получаване на върнатите стоки.

Чл. 24 В случай че Потребителят открие явно несъответствие на стоката с договора за продажба, той разполага с пълните права за предявяване на рекламация съобразно разпоредбите на Закона за защита на потребителите.

Чл.25 В случай че прецените, че определени Ваши права като потребител са застрашени или нарушени, Вие можете да отправите жалба/сигнал до Комисията за защита на потребителите (КЗП) и/или да потърсите защита на правата Ви чрез системата за Алтернативно решаване на спорове (АРС) по един от следните начини:
• Да използвате Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС) / http://ec.europa.eu/odr / - единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат споровете си, свързани с трансгранични онлайн покупки, а така също и с национални.
• Да подадете заявление за осъществяване на посредничество директно към КЗП, като посетите адрес: https://kzp.bg/pomiritelna-komisiya , където можете да се запознаете и с видовете помирителни комисии и стъпките за формиране на помирителна комисия.
С оглед защитата на правата Ви като субект на лични данни, Вие можете да отправите жалба/сигнал до Комисията за защита на личните данни по един определените от комисията начини: https://www.cpdp.bg/index.php?p=pages&aid=6 .
Извън изброените по-горе случаи, клиентът няма право да откаже да получи и заплати поръчаната от него стока. В допълнение на горепосочените права, Вие имате право на гаранция от производителя на стоките, която е уредена в Закона за защита на потребителите и която е упомената в уеб страницата на всеки производител.

Чл. 26 Scandia има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

Чл. 27 (1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на Scandia (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Scandia или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Scandia, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
(2) Правото на достъп на Потребителя не включва правото да се използва, копира или възпроизвежда информация, представляваща обект на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или другите носители на права на интелектуална собственост и в случай че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел.

Чл. 28 (1) Scandia се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.

Чл. 29 (1) Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на Scandia или прекратяване поддържането на уебсайта му.
(2) Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да спре ползването на предоставяните от Scandia услуги.

Чл.30 По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.